Newsletter
Hjem > Support > Tech Support Centre > Ordre info > Salgs- og kjøpsbetingelser
Navigasjon
 
Salgs- og kjøpsbetingelser
Black Box Norge AS
Kjøps- og salgsbetingelser
 
 
Salgsvilkår
Vilkår i følge kjøpers bestilling som på noen måte avviker eller utgjør tillegg til nedenforstående salgsvilkår kan ikke tilpasses og er heller ikke bindende for selger. Om kjøper har innvendinger mot disse vilkårene, fordres dette skriftlig sendt selgers adresse innen leveranse av bestilt utstyr starter fra fabrikk.
 
Dersom kjøper gir uttrykk for innvendinger mot salgsvilkårene, innebærer dette at selger forplikter seg til å ta stilling til disse. For at eventuelle endringer skal bli gjeldende, kreves skriftlig godkjenning av disse endringene fra selger.
 
1. Leveransevilkår
Priser og leveransevilkår i samsvar med gjeldene tilbud og prislister. Risikoen for tap eller skade på leverte varer overtas av kjøper idet varene er overlevert til uavhengig befrakter. Selger har rett til å levere utrustningen oppdelt i del leveranser.
Leveransetidspunkt er omtrentlige og selger kan under ingen omstendighet stilles til ansvar for tap, produksjonsbortfall, skade eller utgifter som blir pådradd av kjøper eller tredje part dersom leveransetidspunkt ikke kan overholdes.
 
2. Priser
De oppgitte priser er NOK eksklusive merverdiavgift, frakt, fakturagebyr og andre avgifter, med mindre annet er angitt spesielt. Selger forbeholder seg retten til i tiden mellom bestillingspunktet og leveringstidspunktet å øke prisene for å dekke økte kostnader i forbindelse med endringer i valutakurser +/-1%, innkjøpspriser, tollsatser, fraktrater og forsikringspremier eller andre forhold som ligger utenfor selgers kontroll. Dersom prisøkningen overskrider 5 %, gis kjøper rett til å heve kjøpet, såfremt selger blir skriftlig underrettet innen 14 dager etter meddelelse om økningen. Om selgers sine kostnader økes som resultat av kjøpers instruksjoner eller mangel på samme, må slike kostnader i sin helhet dekkes av kjøper.
 
3. Betalingsvilkår
Betaling skal skje netto pr. 15 dager dersom ikke annet er avtalt.
Dersom forfalte beløp ikke betales i rett tid, belastes morarente i henhold til «Lov om renter ved forsinket betaling m.v.» av 17.12.76.
 
4. Eiendomsforbehold
Det leverte utstyr/materiell forblir selgers eiendom inntil det er fullt betalt.
 
5. Fritakelsesgrunner (force majeure)
En ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partenes kontroll og som etter kjøpsrettslige prinsipper kan karakteriseres som force majeure, kan påberopes av den rammede part slik at mislighold av forpliktelser utskytes tilsvarende. Avtalen bortfaller ikke med mindre partene blir enige om det, eller force majeure-situasjonen antas å ville vare mer enn 90 dager. I så fall bortfaller avtalen med 15 dagers varsel fra hver av partene.
 
6. Reklamasjon
Etter mottagelse av varene skal kjøper omgående undersøke disse. Dersom feil eller mangler oppdages, skal kjøper umiddelbart senest 8 dager etter varens mottagelse, reklamere skriftlig. Kjøper forplikter seg til å undersøke varene selv om de er pakket for lagring. I slike tilfeller må reklamasjon skje straks en mangel oppdages, og forøvrig innen en for begge parter rimelig tid. Hvis ikke reklamasjonen skjer innen rett tid, anses leveransen for godkjent.
 
7. Garanti
Produsenten garanterer - innenfor en periode på 12 måneder fra leverings dag - å bekoste reparasjon eller utskifting av deler som det under normal drift blir feil på. Forutsetningen er at feilen skriver seg fra produksjon og/eller materialfeil og at delen eller enheten blir returnert til produsent og under forutsetning av at
A) Selger skriftlig blir informert av kjøperen om feil og vedlagt detaljert informasjon om feilsymptom.
B) Kjøper dekker returfraktomkostninger vedrørende reklamasjonen.
C) Selgers undersøkelser viser at utrustningens feil faller inn under garantiansvaret og at feilen ikke er forårsaket av et ulykkestilfelle, feil bruk, uforsiktighet, feil installasjon
ikke autorisert reparasjon av kjøperen, feil testing eller av andre ytre omstendigheter.
D) Eventuelle inngrep i utrustningen er utført av på utstyret teknisk utdannet personell.
 
8. Retur
Det må ikke returneres varer uten godkjennelse fra Black Box. All retur skjer for kjøpers risiko og regning. Dersom retur avtales, må kjøper returnere varene i originalemballasje inkludert alt tilbehør som f.eks. kabler, deksler, manualer og disketter. Skader som følge
av utilstrekkelig emballering må kunden selv dekke. Returen skal påføres returnummer som oppgis av selger. Dersom varen er feilbestilt, kan den byttes/returneres etter avtale med selger. Retur må skje innen 1 - en - måned fra leveringsdato. Kjøper vil bli belastet med et administrasjonsgebyr som p.t. er kr. 250,-. I spesielle tilfeller kan varer lånes for utprøving. Disse skal returneres innen 14 dager fra utlånsdato. Hvis ikke bortfaller returretten og varen blir fakturert kjøper.
 
9. Ansvar
Selger kan ikke gjøres ansvarlig for skade eller tap herunder følgeskader og avansetap som kjøper eller dennes kunder måtte bli påført som følge av feil på levert utstyr, forsinkelse eller uteblivelse av leveranser.
 
10. Lovvalg
Rettsforholdet mellom partene reguleres av inngåtte avtaler og norsk rett.
 
11. Skatter
Prisene inkluderer ikke noen former for skatt, nå gyldige eller kommende som kan gjelde for denne utrustning. Eventuelle skatter og pålegg kommer som tillegg til prisene som selger i henhold til loven er pålagt å innkassere fra kjøper.
 
12. Endringer
Dette dokument inneholder overenskomsten mellom kjøper og selger vedrørende solgte utrustning. Dette erstatter alle tidligere avtaler, muntlige eller skriftlige. Ingen vilkår eller løfter gitt av noen representant for selger og som ikke er oppført i dette dokument skal anses som gyldige eller bindende for selger. Ingen tillegg til eller endringer av dette dokument er bindende, såfremt at det ikke foreligger kontrakt signert av autorisert representant for selger.
 
13. Konstruksjonsendringer
Det bestilte utstyret blir produsert i henhold til gjeldende beskrivelse. Vi forbeholder oss dog retten til å utføre konstruksjonsendringer betinget av erfaringer gjort i den tiden til leveransen skjer, også under fortløpende leveranse.
 
14. Re-eksport/videreleveranse
Angjeldende utrustning er underlagt eksportrestriksjoner utstedt av U.S. Department of Commerce, og får ikke reeksporteres uten lisens, ei heller videreselges til firma som står oppført på U.S. Department of Commerce´s restriksjonsliste «Denial Orders». Heller ikke, uten særskilt tillatelse fra U.S. Department of Commerce, selges videre til firma med nukleær virksomhet eller til bruk i nukleære applikasjoner og system.
 
15. Avbestilling
Hvis kjøper annullerer en bestilling eller vesentlig endrer en ordre mindre enn 14 dager før avtalt leveringstid, kan selger kreve et gebyr på inntil 5 % av ordrens pålydende.
Share |